Jenaplan Christelijke Basisschool De Troubadourinfo@troubadour-arnhem.nl

=

Welkom bij de Troubadour

Op onze school ontdekken kinderen elke dag een nieuw stukje van de wereld, want dat is wat opgroeiende kinderen doen. Ons schoolteam zorgt er voor dat de kinderen daar zoveel mogelijk van leren en er plezier in hebben.

De Troubadour

Maak kennis met onze sfeervolle scholen

We werken met een deskundig en enthousiast team vanuit de principes van het Jenaplanonderwijs. Dat past volgens ons het beste bij kinderen.

Naast goed leren rekenen, taalvaardigheid en wereldoriëntatie, leren we kinderen daarmee ook hun creativiteit te ontwikkelen, te zorgen voor elkaar, samen te werken, initiatief en verantwoordelijkheid te nemen, zichzelf en de anderen te leren kennen en te waarderen.

Samen werken aan een fijne sfeer op school, is in onze school vanzelfsprekend.

Troubadour is een erg prettige school waar onze zoon met veel plezier naar toe gaat

Dhr. Postma, vader van Daan uit de onderbouw

Een impressie

Deze video geeft een sfeerimpressie van de Troubadour

Onze werkwijze

Uitgaan van verschillen

Elk kind is uniek en ontwikkelt zich op zijn of haar eigen manier en in eigen tempo. Dit is een heel natuurlijk gegeven en uitgangspunt voor ons onderwijs. Door die verschillen kunnen kinderen veel van elkaar leren.

Een Jenaplanschool kiest voor groepen met kinderen van verschillende leeftijden in één groep, een stamgroep.

Op de locaties Vredenburg en Elderveld werken we met 2-jarige stamgroepen:

 • Onderbouw (1/2)
 • Middenbouw (3/4)
 • Tussenbouw (5/6)
 • Bovenbouw (7/8)

In Elden is de onderbouw hetzelfde maar zijn de middenbouw en bovenbouw 3-jarige stamgroepen ( 3,4,5 en 6,7,8).

Jenaplan werkvormen

Wat andere scholen een weekrooster noemen, heet bij ons een ritmische weekplan. In dat weekplan komen steeds vier werkvormen terug:

 • gesprek
 • spel
 • werk
 • viering

Tijdens het werk vinden de instructies plaats voor o.a. lezen, rekenen en taal. De instructies geven we in niveaugroepen. Kinderen leren in blokuren zelfstandig werken.

De verschillende werkvormen zorgen voor afwisseling en zijn gericht op de totale ontwikkeling van het kind: cognitief, creatief, sociaal, emotioneel en motorisch.

Uw kind leert de wereld kennen

Een kind ziet de wereld als één geheel. Het splitst de wereld niet op in rekenen, taal, aardrijkskunde, geschiedenis en biologie.

Wij proberen zoveel mogelijk aan te sluiten bij deze beleving van kinderen. Wereldoriëntatie is dan ook een kernvak in onze school dat we uitwerken in verschillende thema’s en projecten.

Een veilige leefgemeenschap

Een kind wat zich prettig en veilig voelt, ontwikkelt, groeit en bloeit.

Al onze werkvormen zijn gericht op een goede en veilige sfeer, gericht op samenwerking, op zorg voor elkaar en voor de omgeving. Samen zorgen we voor een fijne sfeer op school.

We vormen een kleine leefgemeenschap met elkaar. En ouders horen daar vanzelfsprekend bij.

Ouders

Gezamenlijke verantwoordelijkheid

Ouders aan het werk Ouders zijn belangrijk op de Troubadour. Een goede samenwerking tussen ouders en school is in het belang van de ontwikkeling van kinderen. Kinderen die ervaren dat de wereld thuis en de wereld op school bij elkaar horen en elkaar aanvullen, zullen zich op school prettiger voelen.

Informatie uitwisselen

Ouders kennen hun kind goed en kunnen de groepsleerkracht veel vertellen over de verschillende kanten van hun kind. Die informatie komt de groepsleerkracht in de dagelijkse omgang met het kind goed van pas. De school informeert de ouders op ouderavonden, via de nieuwsbrief en site over wat er op school gebeurt. Hierop kunnen ouders thuis dan weer inspelen. Ouders en groepsleerkrachten hebben in ieder geval drie keer per jaar een gesprek over de ontwikkeling van het kind.

Uitje naar Burger Zoo

Overleg

We horen graag de mening van ouders over de dagelijkse gang van zaken op school en stellen de inbreng van ouders op prijs. We vinden het fijn om te horen wat goed gaat, maar willen ook graag weten wat beter kan en staan open voor ideeën van ouders. In de klankbordgroep bespreken ouders, teamleden en schoolleiding enkele keren per jaar verschillende onderwerpen die teamleden en de ouders kunnen aandragen.

Meedoen

Ouders kunnen ook meedoen aan tal van activiteiten. Van het meehelpen bij een creatieve opdracht tot het organiseren van een feestelijke activiteit, van oudertoneelgroep tot luizencontrole, van lid van de Activiteitencommissie tot rijden bij een excursie, er zijn allerlei mogelijkheden om betrokken te zijn bij onze school.

Kortom: Ouders horen er helemaal bij. Kinderen, ouders en team vormen samen De Troubadour.

Goedvoormekaar

Kinderen leren zichzelf en elkaar beter begrijpen en conflicten op te lossen.

Met het programma “Goedvoormekaar” willen we een goede sfeer, een veilige omgang en een goede sociale ontwikkeling van kinderen bevorderen. In het schooljaar 2012 – 2013 zijn we begonnen met de invoering.

De lessenserie bestaat uit 6 blokken van ongeveer 6 lessen en draait om een aantal thema’s:

 • We horen bij elkaar – groepsvorming
 • We lossen conflicten zelf op – conflicthantering
 • We hebben oor voor elkaar – communicatie
 • We hebben hart voor elkaar – gevoelens
 • We dragen allemaal een steentje bij – verantwoordelijkheid
 • We zijn allemaal anders – diversiteit

“Goedvoormekaar” is niet zomaar een serie lesjes waarin we laten zien hoe het “eigenlijk”moet, maar wat we leren, gaan we ook doen in de praktijk.

Zijn er dan geen conflicten meer op school? Jawel hoor, conflicten (belangentegenstellingen) horen bij het leven. Conflicten kunnen ontsporen in ruzies, maar dat neemt af als we kinderen leren daar anders mee om gaan. En als er wel een ruzie ontstaat, moet die meteen worden opgelost. Daarmee voorkom je dat kinderen negatieve beelden van elkaar gaan opbouwen, waardoor er daarna weer nieuwe conflicten gaan ontstaan.

“Goedvoormekaar” betrekt ook de ouders bij het programma door ouderavonden en het aanbieden van oudercursussen.

Het opleidingsinstituut van onze landelijke Jenaplanvereniging, Jenaplan Advies en Scholing (JAS), begeleidt ons bij de invoering.

Onze locaties

Wij zijn altijd in de buurt

We hebben drie kleinschalige locaties waar uw kinderen zich heel snel op hun gemak zullen voelen

De actualiteit

Blijf op de hoogte van recente informatie

Overige berichten

  Geen nieuwsitems gevonden.

Praktische informatie

Een overzicht veel voorkomende onderwerpen en handige links

Extra informatie

Onze locaties Elderveld en Elden hebben een activiteitencommissie van ouders. Een Activiteitencommissie helpt het schoolteam met het organiseren van jaarlijkse schoolactiviteiten, buiten het reguliere onderwijsprogramma om. Om die activiteiten mogelijk te maken stelt de activiteitencommissie jaarlijks - in overleg met de schoolleiding - een kleine vrijwillige ouderbijdrage vast op basis van een activiteitenbegroting en int deze ook. Uitzondering is de bijdrage voor het jaarlijkse schoolkamp van de bovenbouw. Hier wordt een aanvullende bijdrage van ouders gevraagd. De activiteitencommissie ziet zich niet als klankbord voor de locatieleiding. Daarvoor is er een aparte ouderklankbordgroep.

De Troubadour neemt jaarlijks de CITO-eindtoets af bij 8e jaars op alle locaties. Aan het einde van groep 7 nemen we de CITO Entreetoets af.

Onze locatie Elderveld heeft een continurooster. Dat wil zeggen dat alle kinderen tijdens de lunchpauze op school blijven en met de leerkrachten eten, waarna ze een half uurtje pauze hebben. De schooltijden zijn daar op aangepast

Voor meer informatie over het continurooster kijk op de pagina van Elderveld.

Dit is ons electronisch informatiesysteem voor ouders. Als ouder kunt u zelf een Digiduif-account aanmaken. U krijgt van ons een activeringscode. Daarmee worden uw gegevens gekoppeld aan de gegevens uw kinderen in onze leerlingenadministratie.

Via digiduif ontvangt u onze nieuwsbrieven, berichten van de leerkracht van uw groep.

Elk jaar maken we een overzicht van alle activiteiten die voor ouders belangrijk zijn om rekening mee te houden. We noemen dat de jaarkalender. In de jaarkalender ziet u bijvoorbeeld wanneer de vieringen worden georganiseerd, wanneer de 10 minutengesprekken plaatsvinden, wanneer het kamp van de bovenbouw , de schoolltoernooien, de stamgroepdagen of de eindmusical plaatsvindt en nog veel meer. Heeft u nog geen kalender of bent u hem kwijt. Meldt het even, en u krijgt van ons een actuele kalender. In het komend schooljaar brengen we de jaarkalender onder in digiduif. Dan kunt u altijd de meest recente informatie raadplegen.

Voor- en naschoolse opvang wordt per locatie verschillend geregeld. U kunt het beste even doorklikken naar de betreffende locatie.

Elke locatie organiseert meerdere keren per jaar een klankbordgroepavond. Deze data staan in de schoolkalender genoemd en alle ouders zijn welkom op zo’n avond. De schoolleiding gaat op zo’n bijeenkomst met ouders in gesprek over wat er goed gaat in de school en wat eventuele verbeterpunten zijn. De bijeenkomsten hebben op alle locaties al geleid tot verbetering en zijn heel waardevol voor de ontwikkeling van de school.

Vanaf het moment dat uw kind 5 jaar is, moet het volgens de wet naar school. Dat heet leerplicht. Er kunnen redenen zijn om uw kind niet naar school te laten gaan. Als uw kind ziek is, dan gaat dat niet, maar er zijn meer redenen waarom je mag afwijken van de leerplicht. Voor meer informatie kunt u terecht de website www.leerplicht.net.

Hoofdluis is vervelend, maar kan elk kind overkomen. Na een vakantie controleren we zekerheidshalve alle kinderen op hoofdluis.

Als er hoofdluis bij kinderen wordt geconstateerd, informeren we u meteen en verwachten we van u dat u maatregelen neemt om de hoofdluis te bestrijden. Hoe u dat kunt doen, kunt u lezen op de website van de Jeugd gezondheidszorg Midden Gelderland.

Wij houden maandopeningen, waarbij alle kinderen en het hele team bij elkaar komen, waarbij we gezamenlijk de maand starten en met de kinderen vooruit kijken naar wat er in die maand komen gaat. Elke locatie kiest daarbij zijn eigen invulling van de opening.

Deze raad is misschien het beste te vergelijken met een ondernemingsraad. De leden van de MR worden gekozen. De MR bestaat uit 6 leden, 3 ouders en 3 leerkrachten. Elke locatie zorgt voor een ouder en een teamlid als vertegenwoordiger in de MR. Hoe de leden worden gekozen en welke bevoegdheden de MR heeft is beschreven in de wet en in een reglement wat geldt voor de hele stichting Fluvius. Op schoolniveau heeft de MR op bepaalde onderdelen van besluiten instemmingsrecht en op bepaalde delen adviesrecht. De directie en de MR in onze school streven - geheel in lijn met de uitgangspunten van onze school - naar een goede samenwerking in het belang van ouders, kinderen en school.

Elke twee weken verschijnt er voor elke locatie een nieuwsbrief voor ouders. Deze wordt electronisch verstuurd via ons systeem Digiduif, u ontvangt de nieuwsbrief per email. Heeft u thuis geen computer ter beschikking, dan kunt u dat melden en zorgen we dat u een papieren versie van de nieuwsbrief krijgt.

Het team, activiteitencommissies of ouderraad organiseren in de loop van het jaar allerlei activiteiten, o.a. de stamgroepdagen, sinterklaas, Kerstmis, Pasen en de feestweek.

Om dit mogelijk te maken wordt van elke ouder een bescheiden vrijwillige bijdrage gevraagd. Op elke locatie ligt dat bedrag op of rond de € 35,- . De penningmeester van de activiteitencommissie of ouderraad zorgt voor de inning van dit bedrag.

Onze locaties in Elden en Vredenburg hebben een ouderraad. Locatie Elderveld heeft een activiteitencommissie (zie onder „A”). Deze ouderraad heeft het karakter van een informele vereniging. De ouderraad helpt de schoolteams met het organiseren van jaarlijkse schoolactiviteiten, buiten het reguliere onderwijsprogramma om.

Om die activiteiten mogelijk te maken stelt de ouderraad jaarlijks - in overleg met de schoolleiding - een vrijwillige ouderbijdrage vast op basis van een activiteitenbegroting en int deze ook.

Uitzondering is de bijdrage voor het jaarlijkse schoolkamp van de bovenbouw. Hier wordt een aanvullende bijdrage van ouders gevraagd.

Onze locaties in Elden en Vredenburg hebben een lunchpauze. U kunt er voor kiezen om uw kinderen te laten overblijven op school. De kinderopvangorganisatie Tussenthuis BSO verzorgt deze overblijffaciliteit. Wilt u daar meer over weten verwijzen wij u naar de website van Tussenthuis BSO.

Soms heeft een kind extra ondersteuning nodig .Vanaf 1 augustus 2014 zijn scholen verplicht een passende onderwijsplek te bieden aan leerlingen die deze ondersteuning nodig hebben.

De huidige organisatie van passend onderwijs is complex. Ook is niet altijd duidelijk waar geld voor extra ondersteuning naartoe gaat. Daarom gaan scholen in de regio samenwerken om leerlingen een passende plek in het onderwijs te bieden.

Niet elke gewone school hoeft alle kinderen op te vangen. Kan een school geen passend onderwijs geven, dan wordt binnen het samenwerkingsverband een andere school gezocht die dit wel biedt. Scholen kunnen zich specialiseren en onderling afspreken wie welke kinderen het beste onderwijs kan bieden.

Eerst wordt geprobeerd uw kind te plaatsen op de school van uw voorkeur. Kan dit niet, dan gaat de school met u op zoek naar een andere plek. De school moet rekening houden met de behoefte van uw kind, met uw voorkeuren en met de mogelijkheden van de school en van de regio.

Groepsleerkrachten en schoolleiders krijgen in het nieuwe stelsel een centrale rol. Zij staan dicht bij de leerlingen en weten welke behoeften ze hebben.

In Arnhem hebben de schoolbesturen besloten om gezamenlijk een nieuwe methodiek te ontwikkelingen en in te voeren. Dit houdt in dat een basisschool onderwijs organiseert op basis van een groepsplan. Voor elk kind in de groep bekijkt de groepsleerkracht wat het kan, hoe het leert, wat de zwakke en sterke punten zijn. Daarmee wordt duidelijk wat de onderwijsbehoefte is van elk kind. In het groepsplan staat ook welke doelen gesteld zijn: Wat willen we met het kind bereiken en op welke manier. Regelmatig evalueert de school het groepsplan en stelt het waar nodig bij.

De nieuwe werkwijze daagt ons uit om te denken vanuit de mogelijkheden van kinderen en rekening te houden met de verschillen. Dit sluit goed aan bij de visie van het Jenaplanonderwijs. Op onze school hebben we al groepsplannen ingevoerd op het gebied van technische lezen en spelling. In het schooljaar 2013-2014 werken we ook met een groepsplan voor rekenen.

De stichting Fluvius is het schoolbestuur van onze school. Ongeveer twintig bijzondere scholen in Arnhem en omgeving vallen onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van deze stichting. De naam Fluvius komt uit het Latijn en betekent rivier of stroom. De stichting Fluvius staat voor beweging, vooruitgang en vernieuwing van onderwijs in Arnhem en omgeving.

Elke locatie heeft zijn eigen schoolgids. De meeste algemene informatie over ons onderwijs is voor alle locaties hetzelfde, maar elke locatie heeft zijn eigen schooltijden, zijn eigen programma, op de school afgestemde regels en afspraken en schoolspecifieke contactinformatie.

In een Jenaplanschool werken we met groepen, waar kinderen van meerdere leeftijden in zitten (dit in tegenstelling tot veel andere scholen, die kinderen van dezelfde leeftijd in één klas zetten). We werken met groepen met 2 of 3 aansluitende leeftijden. Bekijk de pagina van onze locaties voor meer informatie.

In het begin van het jaar organiseren leerkrachten voor hun groep een stamgroepdag. Dat is een dag vol leuke activiteiten en vaak verbonden aan een uitstapje buiten de school. Doel van de dag is om de samenhorigheid tussen de kinderen te vergroten. De data van de stamgroepdagen vindt u op de jaarkalender.

Als uw kind jarig is maken we er een feestje van. Natuurlijk mag uw kind dan op iets lekkers trakteren. Het is een goede gewoonte om daarbij rekening te houden met de gezondheid van de kinderen. Veel suiker en /of vet is voor niemand goed. In de stamgroep van uw kind kunnen kinderen zitten die allergisch zijn voor sommige voedingstoffen. Bespreek dit even met de groepsleerkracht, zodat u daar bij de traktatie rekening mee kunt houden.

Datum Jaar Beschrijving
25 september 2014 studiedag groep 1 t/m 4
26 september 2014 studiedag groep 1 t/m 8
20 t/m 24 oktober 2014 herfstvakantie
22 december t/m 2 januari 2014/2015 kerstvakantie
16 t/m 20 februari 2015 voorjaarsvakantie
6 april 2015 tweede paasdag
7 april 2015 studiedag
27 april 2015 koningsdag
4 t/m 15 mei 2015 meivakantie
25 mei 2015 tweede pinksterdag
17 juli 2015 laatste schooldag, 12.00 uur vrij
20 juli t/m 30 augustus 2015 2015 zomervakantie

Het kan voorkomen dat u voor uw kind verlof voor één of meerdere dagen aan moet vragen buiten de vakanties om. Hiervoor moet u schriftelijke een aanvraag indienen bij de locatieleiding. U kunt dit niet bij de leerkracht aanvragen. Het verlof moet minimaal 6 weken voor de gewenste aanvang aangevraagd zijn. In bijzondere omstandigheden kan van deze periode afgeweken worden. Verlof aanvragen kan via een verlofformulier. Op het verlofformulier staan de redenen vermeld, waarvoor u verlof kunt aanvragen. Het verlofformulier kunt u downloaden vanaf deze site. U kunt er ook op school naar vragen.

Wilt u er meer over weten lees dan verder op de website van leerplicht.net.

Wanneer een leerkracht ziek is, zorgen wij zo mogelijk voor een vervanger. Wij proberen eerst een vervanger te krijgen uit onze vaste vervangingspool. Als dat echt niet lukt kunnen wellicht parttimers uit het eigen team invallen. Als dat ook niet lukt worden de kinderen verdeeld over de overige groepen, maar nooit langer dan twee dagen. Als dan nog geen vervanger zou zijn gevonden, zullen we u vragen om de kinderen in het uiterste geval thuis op te vangen. Maar dat is theorie, want dit is in het verleden bijna nooit voorgekomen. We proberen altijd om zoveel mogelijk dezelfde vervanger voor een groep te krijgen, zodat uw kinderen niet onnodig met wisselende leerkrachten te maken krijgen.

Vieringen zijn in onze school belangrijk. In een viering laten kinderen aan elkaar en ouders stukken zien wat ze in de afgelopen periode hebben geleerd en gedaan. Ze mogen trots zijn op wat ze bereikt hebben, leren dat het normaal is om jezelf te presenteren, en leren ook anderen daarin waarderen.Het is ook een belangrijk moment voor de saamhorigheid in de school. In de jaarkalender kunt u zien wanneer we deze vieringen organiseren.

Wanneer uw kind ziek is kunt u dit telefonisch doogeven tussen 8.00 u en 8.20u. Als uw kind afwezig is en wij hebben voor 9u nog geen bericht ontvangen dan neemt de groepsleerkracht contact op.

Handige links

Digiduif

Op digiduif vindt u al onze nieuwsbrieven.

Ixperium

Versterking en innovatie van het onderwijs in de regio. Dat is het doel van het Community Learning Center Arnhem (CLC Arnhem).

Stichting Fluvius

Troubadour is een van de scholen van Stichting Fluvius.